Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 73, 2 Απρίλιος 1981