Λογότυποι και μπάνερ

Οι λογότυποι της Υπηρεσίας Εκδόσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνον εφόσον:

— ζητηθεί και δοθεί η άδεια πριν από τη χρήση του λογότυπου

— δεν υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης του χρήστη των λογότυπων με την Υπηρεσία Εκδόσεων

— οι λογότυποι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς ή δραστηριότητες μη συμβατές με τους στόχους και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— οι λογότυποι δεν χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν ή να υπαινιχθούν την έγκριση ή προώθηση των σκοπών και δραστηριοτήτων του χρήστη των λογότυπων από την Υπηρεσία Εκδόσεων.

Για να ζητήσετε άδεια χρησιμοποίησης των λογότυπων της Υπηρεσίας Εκδόσεων, μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση op-info-copyright@publications.europa.eu.

Λογότυπος της νομοθεσίας και των εκδόσεων της ΕΕ

Λογότυποι του EUR-Lex

EU Publications logos

Λογότυποι του TED

Λογότυποι του EU Whoiswho