Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Εκδόσεων), με έδρα στο Λουξεμβούργο, είναι μια διοργανική υπηρεσία που εκδίδει τις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης( EE) (απόφαση αριθ. 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ). Οι βασικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή και διάθεση εκδόσεων νομικού και γενικού περιεχομένου σε διάφορες έντυπες και ηλεκτρονικές μορφές, τη διαχείριση ιστοτόπων, όπως η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ το EUR-Lex, το Εκδόσεις της ΕΕ, το TED (Tenders Electronic Daily), το CORDIS, που παρέχουν στους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις της ΕΕ ψηφιακή πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες και δεδομένα της ΕΕ, καθώς και τη μακροχρόνια διατήρηση περιεχομένου που παράγεται από όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.