Μπορώ να χρησιμοποιήσω πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο?

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική για την περαιτέρω χρήση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν υλικό της Επιτροπής δωρεάν, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, και χωρίς να χρειάζονται σχετική άδεια. Τα έγγραφα μπορούν να αναπαραχθούν, να αναπροσαρμοστούν, να μεταφραστούν κ.λπ.

Ωστόσο, ίσως χρειάζεται να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η υποχρέωση αναφοράς της πηγής ή η υποχρέωση μη στρέβλωσης του αρχικού νοήματος, καθώς και η απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κάθε ευθύνη που απορρέει από την περαιτέρω χρήση.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες εξαιρέσεις στη γενική πολιτική για την περαιτέρω χρήση (π.χ. λογοτύπων, λογισμικού). Επισημαίνεται επίσης ότι η Επιτροπή δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο του υλικού που διατίθεται μέσω αυτής της πύλης. Γι’ αυτό πρέπει να διαβάζετε την ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημοσιεύσεων ή των δεδομένων που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά ορισμένες φωτογραφίες, μουσική κ.λπ. που περιέχονται σε μια δημοσίευση ανήκει σε τρίτο μέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η περαιτέρω χρησιμοποίησή τους χωρίς ειδική άδεια.

Η νομοθεσία της ΕΕ θεωρείται δημοσίας χρήσεως. Είναι απαλλαγμένη από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς, με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής (παρεμφερείς όροι ισχύουν για τη χρήση της βάσης TED - Tenders Electronic Daily). Η σχετική πολιτική περιγράφεται στην απόφαση 2011/833/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής. Στόχος της είναι να στηρίξει νέες οικονομικές δραστηριότητες, να προωθήσει την ευρύτερη χρήση και διάδοση πληροφοριών για την ΕΕ, να ενισχύσει τον δημόσιο χαρακτήρα και τη διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και να απαλλάξει τους χρήστες από περιττή διοικητική επιβάρυνση. Η περαιτέρω χρήση συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και, σε γενικές γραμμές, είναι ωφέλιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Για παράδειγμα, καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να στηριχθούν στα δημόσια δεδομένα και σε δημοσιεύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω.

Περισσότερα σχετικά με την περαιτέρω χρήση του υλικού της ΕΕ, θα βρείτε στις πληροφορίες για τα 'πνευματικά δικαιώματα..