Διοικούσα επιτροπή

Η Υπηρεσία διευθύνεται από το διευθυντή της σύμφωνα με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς που καθορίζει διοικητική επιτροπή (2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ).

Κοινοβούλιο

Κάτοχος Klaus WELLE / Giancarlo VILELLA
Αναπληρωματικό μέλος Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Συμβούλιο

Κάτοχος Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Αναπληρωματικό μέλος Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inga Rosinska  / Sally Bliss
 

Επιτροπή

Κάτοχος Pascal LEARDINI
Αναπληρωματικό μέλος Aleksandra Kulas
 

Δικαστήριο

(Προεδρία της Διοικούσας επιτροπής: Δικαστήριο)
Κάτοχος Alfredo CALOT ESCOBAR
Αναπληρωματικό μέλος Marc Schauss
 

Ελεγκτικό Συνέδριο

Κάτοχος Eduardo RUIZ GARCÍA
Αναπληρωματικό μέλος Christine Stark / Bettina Milewski
 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Κάτοχος Gianluca BRUNETTI
Αναπληρωματικό μέλος Eléonora Di Nicolantonio
 

Επιτροπή των Περιφερειών

Κάτοχος Pedro CERVILLA
Αναπληρωματικό μέλος Ian Barber / Achim Ladwig
 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (παρατηρητής)

Κάτοχος Valérie SAINTOT
Αναπληρωματικό μέλος