Πώς είμαστε οργανωμένοι - Η Υπηρεσία Εκδόσεων

Dockbar

Our organisation - Management Committe

Διοικούσα επιτροπή

Η Υπηρεσία διευθύνεται από το διευθυντή της σύμφωνα με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς που καθορίζει διοικητική επιτροπή (2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ).

Κοινοβούλιο

Κάτοχος Klaus WELLE 
Αναπληρωματικό μέλος Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Συμβούλιο

Κάτοχος Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Αναπληρωματικό μέλος Reijo Kemppinen / Inga Rosinska / Nicole Bayer / Sally Bliss
 

Επιτροπή

Κάτοχος Ilze JUHANSONE 
Αναπληρωματικό μέλος Pascal LEARDINI / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas
 

Δικαστήριο

Κάτοχος Alfredo CALOT ESCOBAR
Αναπληρωματικό μέλος Marc Schauss / Andrew Paton
 

Ελεγκτικό Συνέδριο

Κάτοχος Zacharias KOLIAS
Αναπληρωματικό μέλος Christine Stark / Bettina Milewski
 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Κάτοχος Gianluca BRUNETTI
Αναπληρωματικό μέλος Eleonora Di Nicolantonio
 

Επιτροπή των Περιφερειών

(Chair of the Management Committee: Committee of the Regions)

Κάτοχος Petr BLIZKOVSKY
Αναπληρωματικό μέλος Pedro CERVILLA / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (παρατηρητής)

Κάτοχος Valérie SAINTOT
Αναπληρωματικό μέλος Metoda Paternosc-Bajec / Tatyana Filipova / Anna Heckler