ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργασία: Αρχείο ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονάδα A.4, «Διαφύλαξη και κατά νόμο κατάθεση»

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-00861

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 9. Στοιχεία επικοινωνίας
 10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του αρχείου web της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει αναλάβει η μονάδα Α.4 «Διαφύλαξη και κατά νόμο κατάθεση» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζονται παρακάτω.

2. Γιατί και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα Α.4 «Διαφύλαξη και κατά νόμο κατάθεση» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί το αρχείο ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη διατήρηση των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των υπηρεσιών της ΕΕ. Το αρχείο ιστού δημιουργείται με αυτόματη ανίχνευση επιλεγμένων ιστοτόπων που είναι προσβάσιμοι από το κοινό και φιλοξενούνται στα όργανα της ΕΕ. Η πρόσβαση του κοινού στο αρχείο αυτό είναι ελεύθερη μέσω του διαδικτύου.

Κατά τη διαδικασία αρχειοθέτησης μπορεί να καταγράφονται προσωπικά δεδομένα που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα στο κοινό στους ιστοτόπους των οργάνων της ΕΕ: εάν οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων δημοσίευσαν προσωπικά δεδομένα στους αρχικούς ιστοτόπους, οι αρχειοθετημένες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή τα ονόματα και ενδεχομένως τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού της ΕΕ καθώς και άλλων προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, όπως οι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή, οι σελίδες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα μπορούν να μην εμφανίζονται στο κοινό εάν το ζητήσει ο κάτοχος του ιστότοπου.

Αυτή η πράξη επεξεργασίας χρησιμεύει αποκλειστικά για την αρχειοθέτηση που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης.

Συμπληρωματική νομική βάση της επεξεργασίας: εντολή της Υπηρεσίας Εκδόσεων, απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ).

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Με σκοπό την επεξεργασία, η μονάδα A.4 «Διαφύλαξη και κατά νόμο κατάθεση» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συγκεντρώνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • ονοματεπώνυμο,
 • πιθανόν, στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση εργασίας, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση γραφείου)·
 • σε εξαιρετικές περιπτώσεις, φωτογραφία ή άλλα δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά καταχωρίζονται στο αρχείο ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αρχειοθέτησης του πρωτοτύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό στους ιστοτόπους της ΕΕ.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα A.4 «Διαφύλαξη και κατά νόμο κατάθεση» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αρχειοθέτησης ιστορικού ενδιαφέροντος, χωρίς χρονικό περιορισμό.

6. Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να είναι εγκατεστημένοι εκτός του ΕΟΧ. Αυτή τη στιγμή, η Υπηρεσία Εκδόσεων έχει συνάψει συμβάσεις αρχειοθέτησης στον ιστό με την Internet Archive που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με την GW Crossmedia που εδρεύει στις Κάτω Χώρες. Η Internet Archive δεν συμμετέχει στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές που βρίσκονται στο έδαφος του ΕΟΧ, όπως εξάλλου και τα δεδομένα που συλλέγει η Internet Archive. Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Βάσει της αιτιολογικής σκέψης 19, του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε), του άρθρου 13 και του άρθρου 25 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, αυτή η πιθανή μεταφορά προσωπικών δεδομένων θεωρείται δικαιολογημένη εφόσον εξυπηρετεί τον ρητό σκοπό της αρχειοθέτησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Το αρχείο ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να μην είναι ορατά από το κοινό που έχει πρόσβαση στο αρχείο ιστού, και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τον/τους αριθμό/-ούς καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μονάδα A.4 «Διαφύλαξη και κατά νόμο κατάθεση» της Υπηρεσίας Εκδόσεων, (info@publications.europa.eu).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διεκπεραιώνει η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του εξής συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό: DPR-EC-00861.