Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 367/2005 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας