Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/239 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/891/ΕΕ και των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2017/1211, (ΕΕ) 2017/1212, (ΕΕ) 2017/2449 και (ΕΕ) 2017/2450 όσον αφορά τον αντιπρόσωπο ή τον κάτοχο της έγκρισης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 736] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)