Απόφαση της Επιτροπής, της 03/07/2006 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.4211 - SCHMOLZ + BICKENBACH / UGITECH) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)