Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2004 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 12 Νοεμβρίου 2004