Γραπτή ερώτηση E-4579/05 υποβολή: Monica Frassoni (Verts/ALE) και Luisa Morgantini (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Συνεργασία στα παλαιστινιακά εδάφη