2004/609/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2004, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της απόφασης 2003/804/ΕΚ που επιτρέπει σε ορισμένες τρίτες χώρες να εξάγουν ζώντα μαλάκια με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη, αύξηση ή μετεγκατάστασή τους στα κοινοτικά ύδατα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 3128](Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)