Υπόθεση C-515/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato κατά Regione autonoma della Sardegna (Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΚ) 1370/2007 – Δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών – Σιδηροδρομικές μεταφορές – Συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας – Απευθείας ανάθεση – Υποχρέωση για προηγούμενη δημοσίευση γνωστοποιήσεως σχετικά με την απευθείας ανάθεση – Περιεχόμενο)