Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (πορτοκάλια)