KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (Direktīva 2008/56/EK) īstenošanu