KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE merestrateegia raamdirektiivi (direktiiv 2008/56/EÜ) rakendamise kohta