Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2005 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για τη ρέγγα στις ζώνες I και II