Γραπτή ερώτηση E-2187/04 υποβολή: Eluned Morgan (PSE) προς την Επιτροπή. Το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο