2004/520/EG:Rådets beslut av den 14 juni 2004 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och Montenegro, inbegripet Kosovo, enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999