Γραπτή ερώτηση E-3709/05 υποβολή: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Αποτελέσματα του προγράμματος της ΕΕ για την επιτάχυνση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομ/ αριθμός προγράμματος CRIS: 2004/016-772.01.01 / στη Ρουμανία