Υποθέσεις T-516/16 και T-536/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Μεταρρύθμιση του ΚΥΚ — Λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς ως προς την κατ’ αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου και της προσαυξήσεως της ετησίας αδείας λόγω χορηγήσεως ημερών οδοιπορικής αδείας — Σχέση μεταξύ της χορήγησης των εν λόγω ευεργετημάτων και του καθεστώτος αποδημίας ή εκπατρισμού — Κατάργηση της επιστροφής των εξόδων ετησίου ταξιδίου και της οδοιπορικής άδειας)