2004/783/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2004, για το διορισμό τεσσάρων τακτικών μελών από την Ιταλία και τριών αναπληρωματικών μελών από την Ιταλία στην Επιτροπή των ̠εριφερειών