Απόφαση του Πρωτοδικείου, της 3ης Φεβρουαρίου 2005, στην υπόθεση Τ-137/03: Ornella Mancini κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπάλληλοι — Θέση του ιατρού-συμβούλου — Διορθωτικό στην προκήρυξη κενής θέσης — Κατάχρηση εξουσίας — Σύνθεση της επιτροπής επιλογής — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών — Αγωγή αποζημιώσεως)