/* */

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2005 του Συμβουλίου, της 19ης Αυγούστου 2005, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ρωσίας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 151/2003 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων φύλλων από χάλυβες με προσανατολισμένους κόκκους που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εφαρμογές, καταγωγής Ρωσίας