Διορθωτικό στην απόφαση 2004/409/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του ethaboxam στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 30.4.2004)