Γραπτή ερώτηση E-1586/07 υποβολή: Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Προσβολή της ιστορικής αξιοπρέπειας των Διεθνών Ταξιαρχιών από την πολωνική κυβέρνηση