Γραπτή ερώτηση E-0859/05 υποβολή: Toine Manders (ALDE) προς την Επιτροπή. Μεθοδολογία και ποιοτική εγγύηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κοινοτικής νομοθεσίας στον επιχειρηματικό τομέα