Γραπτή ερώτηση E-0086/06 υποβολή: Mechtild Rothe (PSE) προς την Επιτροπή. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2005 σχετικά με τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω γραμμών ηλεκτρικής ισχύος (2005/292/ΕΚ)