Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 508/2009 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών