Επιτροπή κατά Πορτογαλίας TITJUR Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 2007. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2002/15/ΕΚ - Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών - Παράλειψη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας. # Υπόθεση C-410/06.