Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) текст от значение за ЕИП