Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ