Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 259987/1.6.1984 (Β' 377) 13819/25.7.2001 (Β' 1044), 11627/4.5.2001 (Β' 715) και 12521/Α20/2014/4.8.2005 (Β' 1198) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτές ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου"