Γραπτή ερώτηση E-3782/09 υποβολή: Elizabeth Lynne (ALDE) προς το Συμβούλιο. Διακρίσεις λόγω κοινωνικής τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση