Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5105 — SEPI/CDTI/INTA/Abertis/Hispasat) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ