Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Απριλίου 2007.#UAB Profisa κατά Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas - Λιθουανία.#Οδηγία 92/83/ΕΟΚ - Εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων καταναλώσεως που επιβάλλονται στην αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά - Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄ - Αλκοόλη περιεχόμενη σε προϊόντα με βάση τη σοκολάτα - Απαλλαγή από τον εναρμονισμένο ειδικό φόρο καταναλώσεως.#Υπόθεση C-63/06. Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Απριλίου 2007.