Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 9/2004 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2004, για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων με μικρό άνθος καταγωγής Ισραήλ