/* */

Γραπτή ερώτηση P-1087/06 υποβολή: Stéphane Le Foll (PSE) προς την Επιτροπή. Γρίπη των πτηνών