Γραπτή ερώτηση E-1359/09 υποβολή: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης 2000/2006 - Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, Πορτογαλία 2005