Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο XXVIII της GATT στον τομέα του ρυζιού