Διορθωτικό στην κρατική ενίσχυση Ν 622/05 — Σλοβακία ( ΕΕ C 306 της 15.12.2006 )