Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 823/2006 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2006 , για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/2006