Υπόθεση C-495/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Okręgowy w Poznaniu (Πολωνία) στις 26 Ιουνίου 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie przeciwko κατά RN