Γραπτή ερώτηση E-4467/06 υποβολή: Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Πλαστά ευρώ