Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4297 — Nokia/Siemens) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ