Υπόθεση T-325/08: Προσφυγή της 12ης Αυγούστου 2008 — Pepito Pesca κατά Επιτροπής