Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2009. Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2009.#Hochtief AG και Linde-Kca-Dresden GmbH κατά Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Fővárosi Ítélőtábla - Ουγγαρία.#Διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων - Διαδικασίες που κινήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και πριν από την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς της - Διαδικασίες με διαπραγμάτευση κατόπιν δημοσιεύσεως προκηρύξεως διαγωνισμού - Υποχρέωση αποδοχής ενός κατώτατου αριθμού κατάλληλων υποψηφίων - Υποχρέωση εξασφαλίσεως πραγματικού ανταγωνισμού.#Υπόθεση C-138/08.