Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/JV.56 — Hutchinson/ECT) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)