/* */

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 913/2007 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2007 , για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας