Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 27ης Φεβρουαρίου 2002 στην υπόθεση C-302/00: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγίες 95/59/ΕΚ και 92/79/ΕΟΚ — Άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 90 ΕΚ) — Φόροι επιβαρύνοντες την κατανάλωση των επεξεργασμένων καπνών — Κατώτατη τιμή αναφοράς για το σύνολο των τσιγάρων που πωλούνται υπό το ίδιο σήμα — Διαφορετική φορολόγηση των τσιγάρων από σκούρο καπνό και των τσιγάρων από ξανθό καπνό)